SSG Standard Solutions Group värnar om din personliga integritet och vår dataskyddspolicy förklarar hur SSG samlar in och använder dina personuppgifter.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@ssg.se.

Genom att använda SSGs tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att SSG använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom SSG Entre eller våra kurser, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Nedan ges information om:

 • Vad gör vi med din information?
 • Vilken information samlar SSG in?
 • Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
 • Var behandlar vi dina personuppgifter?
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Personuppgiftsansvar och biträdesrelationer
 • Rättigheter enligt förordningen
 • Hur är det med cookies och liknande tekniker?
 • Kontaktinformation

Vad gör vi med din information?

Tillhandahålla, leverera och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, leverera och förbättra SSGs tjänster. SSG behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen ("varför är behandlingen nödvändig")
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, med syfte att utveckla nya tjänster och funktioner och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen
För att följa gällande lagstiftning, såsom lag att hålla personalliggare och följa bokföringslagar. Följa gällande lagstiftning

Kommunicera med dig

SSG kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande avtalade eller närliggande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat SSGs tjänstesupport). Kontakten kan ske via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon eller post. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation, är du välkommen att mejla till dataskydd@ssg.se.

Vi kommer inte att kommunicera till entreprenörer (slutanvändare) i marknadsföringssyfte, såvida de inte har meddelat intresse av det av i förväg. Administratörer av organisationer kan komma att få meddelanden som anses vara relevanta.

Vilken information samlar SSG in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig på vår hemsida eller registreras som en användare i våra system av en administratör. Aktuell information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, foto, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, språk

Information vi samlar in om dig

När du använder våra tjänster samlar vi enbart in information som krävs för att upprätthålla våra avtal (såsom när du går in genom en inpasseringsgrind på en anläggning). Följande information är exempel på saker som vi lagrar:

 • Information om kurser, dess giltighetstid och giltiga anläggningar - detaljer angående de kurser och giltighetstider på utbildningar som du har klarat.
 • Finansiell information – vad du har köpt i vår webbshop, vilka dokument du har rättighet till att ladda ned eller vilka tjänster du har rättighet att använda.
 • Geografisk information - din geografiska placering vid inpassering och utpasseringar vid anläggningar.

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna och din användning av dem är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. 

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

För kunder som har ett accesskort

Om du är kund i SSG Entre eller någon av våra övriga utbildningar lämnar vi ut dina uppgifter till Areff AB. De är en underleverantör som producerar accesskortet, dvs det passerkort som du har för att komma in på olika anläggningar.

För vissa anläggningar har vi avtal där vi delar uppgifter med dessa för att garantera tillgänglighet. I dessa fall delar vi uppgifter om de entreprenörer som är godkända för inpassering till den anläggningen. I dessa fall har vi vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vår driftleverantör

Samtlig IT-drift tillhandahålls av GDM AB där vi vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Myndigheter

SSG kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är personalliggaren för skatteverkets kontroll av personal på anläggningar.

Kontakta oss på dataskydd@ssg.se för en komplett bild av våra behandlingar i förhållande till de tjänster som du använder.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Hela SSG:s hantering av dina uppgifter sker inom Sveriges gränser.  Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer SSG vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna dataskyddspolicy. SSG kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SSG:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

SSG sparar uppgifter om kunder i högst 12 månader efter det att kunden ej längre har en giltig relation med SSG.Under 2018 kan det eventuellt finnas uppgifter som ej gallrats på grund av begränsningar i våra bakomliggande system. Detta kommer dock åtgärdas löpande under 2018.

Personuppgiftsansvar och biträdesrelationer

Om du byter arbetsgivare, e-postadress, telefonnummer eller liknande är det viktigt att detta uppdateras i SSGs system.

Kontakta den som är ansvarig person på ditt företag eller ta kontakt direkt med SSGs tjänstesupport enligt nedan. Du har möjligheten avstå från att lämna personuppgifter till SSG. Detta kan dock medföra svårigheter framförallt vid tillträdekontroller hos SSGs anläggningskunder.

Vissa av SSG tjänster har utsedda kontaktpersoner och/eller administratörer. Dessa personer ansvarar för att erhålla ett samtycke från dig, registrera, uppdatera och eventuellt avregistrera uppgifter om dig som person. De har vidare ansvar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningens bestämmelser.

Rättigheter enligt förordningen

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära svar på om SSG behandlar personuppgifter om dig, och att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer SSG ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar SSG även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos SSG rättade om de är felaktiga. SSG är skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. 

Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur SSGs system, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för. Dock är SSG i många fall biträde för uppgifterna. Med det menar vi att du i första hand bör se till att den som ansvarade för att uppgifterna matades in (ofta via ett entreprenadföretag) säkerställer raderingen i SSGs system.

Om dina personuppgifter har lämnats ut till en annan part, kommer SSG att vidta alla rimliga åtgärder för att underrätta för dessa parter om din begäran om radering.

Om SSG inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl, kommer vi att begränsa behandlingen av dina uppgifter till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla SSGs skyldigheter.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. SSG kommer att begränsa behandlingen i följande fall:

 • Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och SSG behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
 • Om SSG inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandling som utförs av SSG. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och SSGs tvingande berättigade skäl.
 • Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon anledning.

Rätten att invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot SSGs behandling av dina personuppgifter i vissa fall, exempelvis inom forskning eller utbildningsverksamhet. SSG kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen krävs för att ta tillvara SSGs rättsliga anspråk.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Kontaktinformation

SSG har utsett ett dataskyddsombud som hanterar alla frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan nå SSGs dataskyddsombud på telefon 060-14 15 10 eller via e-post dataskydd@ssg.se.