Experten Blenda Weibull har hjälpt SSG i arbetet med att, utifrån den nya utgåvan av den internationella standarden SS-EN 61511 (IEC-61511) om säker processtyrning, uppdatera SSG-standarderna 2240 och 2241. I höst arrangerar SSG två utbildningar i Säker processtyrning (SIL), enligt de  omarbetade SSG-standarderna. 

Sedan mer än ett decennium har arbetsgruppen AG4 inom SSG Säkerhetskommitté tagit fram standarder (SSG 2240 och SSG 2241) kring säker processtyrning.   

– Dessa standarder beskriver hur säkerhetskritiska instrumentfunktioner bäst bör utformas, enligt den reviderade internationella standarden SS-EN 61511. Avsikten är att ge olika ansvarsbefattningar vägledning i hur de effektivast uppfyller kraven utan att överarbeta eller skapa extra kostnader, säger Blenda Weibull, som har lång erfarenhet av gränsområdet mellan processäkerhet och automation.   

I SS-EN 61511 fastslås riktlinjer och krav gällande processtyrutrustning, bland annat Safety Integrity Level (SIL)), som är ett sätt att klassa säkerhetskritiska instrumentfunktioner efter deras förmåga att fungera när de behövs. Standarden ställer också omfattande krav på konstruktion, montage, liksom strukturerat och dokumenterat underhåll av säkerhetskritiska instrumentfunktioner i en processanläggning.    

– SS-EN 61511 bygger på att man utifrån en riskvärdering bestämmer hur tillförlitlig en säkerhetsfunktion ska vara. För detta krävs en genomgripande förändring i arbetssättet i samband med att säkerhetskritiska styrfunktioner utformas. Många involverade måste skaffa sig nya kunskaper, säger Blenda Weibull och fortsätter:   

– Nyttan för företagen med SSG 2240 och SSG 2241 är att de får stöd på svenska i upplärning av personalen, inte behöver utveckla egna rutiner och kan ställa rätt krav på leverantörer av exempelvis nyckelfärdiga anläggningar. Det innebär också att brukschefen eller anläggningschefen måste ta ansvar för att en kompetent riskanalys, som även innefattar sådana aspekter som SS-EN-61511 täcker, verkligen genomförs, påpekar Blenda Weibull.   

Uppdatering av standarderna 

Under förra året 2017 reviderades den internationella standarden SS-EN 61511.  Den nya utgåvan innehåller framför allt utökade krav på administrativa rutiner och kvalitetssäkring, bland annat vad gäller personalens kompetens, återkommande granskningar av funktionssäkerheten under driftfasen, underhållsplanering, sårbarhetsanalyser och ledningssystem för funktionssäkerhet hos leverantörer. Men vissa ändringar påverkar även hårdvarukonstruktionen av säkerhetskritisk instrumentering. Bland annat förenklas reglerna för minimum redundans, medan den totala tillåtna riskreduktionen från säkerhetskritisk instrumentering begränsas, säger Blenda Weibull.

Sedan ett år tillbaka har även SSG lagt ned ett omfattande arbete på att revidera SSG 2240 och 2241, som blev färdigt vid årsskiftet.    

– Samtidigt har vi gjort en del förbättringar av SSGs standarder, eftersom dessa har funnits sedan 2009. Framförallt har kapitlet om grundkonstruktion av säkerhetskritiska instrumentfunktioner utökats. Ambitionen har också varit att förbättra pedagogik och läsbarhet, säger Blenda Weibull.  

Nya SIL-utbildningar i höst 

Denna revision innebär i sin tur att de utbildningar i Säker Processtyrning SIL, som SSG har genomfört sedan 2010, nu har omarbetats. De första utbildningarna utifrån den nya, omarbetade standarden kommer att äga rum den 11-12 september respektive den 28-29 november 2018. Utbildningarna kommer att genomföras på de orter, där intresset är som störst.   

Det handlar som tidigare om en detaljerad kurs under två dagar med experterna Blenda Weibull och Lars Axelsson som lärare, båda med lång erfarenhet från området processäkerhet och automation. Första dagen är inriktad på specificering av säkerhetskritiska skydd i processanläggningarna, medan den andra dagen är fokuserad på hur instrumentskydd bäst ska konstrueras.   

– Utbildningen vänder sig till deltagare som behöver fördjupad kunskap att klassificera säkerhetskritisk instrumentering, konstruera, upphandla och följa upp verifiering av den och förstå kraven av drift och underhåll med stöd av SSG Standarder. Det handlar om process- och projektingenjörer, som tar fram processdesignen när det görs förändringar i en processanläggning, liksom om automationsingenjörer som ska konstruera erforderliga instrumentskydd. Men utbildningen vänder sig också till alla de drift- och processingenjörer, som driver anläggningarna och i vardagen sköter om och ansvarar för alla dessa skyddsfunktioner. Om du tycker att utbildningen är intressant för dig eller någon kollega så får du gärna maila in din intresseanmälan till SSG, säger Blenda Weibull och avslutar:   

– SSG överväger även att arrangera en uppdateringskurs för alla de som tidigare har genomgått kursen. De som känner behov av att delta på en sådan uppdateringskurs kan också de vända sig till SSG med en intresseanmälan. Jag tycker att det är mycket viktigt att ta del av den nya uppdaterade utgåvan av SSG Standarder, inte minst därför att många krav i SS-EN 61511 har förändrats, och att SSG standarderna har förbättrats.