SSG Registrerad leverantör - cappuccino

SSG Registrerad Leverantör

SSGs tjänst SSG Registrerad Leverantör knyter beställare och leverantörer närmare varandra och förenklar administrationen och din leverantörsbedömning.

SSG Registrerad Leverantör är en webbtjänst för leverantörer och beställare. Med tjänsten kan beställare i alla branscher och leverantörer följa upp befintliga leverantörer samt vid behov granska/hitta alternativa leverantörer som uppfyller beställarens krav.

 

Traditionellt har leverantörsbedömning och -hantering för exempelvis industri och offentlig sektor varit tyngd av administration och dubbelarbete. För att kontrollera om en leverantör uppfyller vissa krav för att få leverera måste denne skicka in uppgifter om ekonomi, arbetsmiljö och liknande som sedan granskas av beställarna. För leverantörerna har detta inneburit att de behövt skicka in olika pappersformulär och dokument, begära intyg från t.ex. skatteverket m fl med likartade uppgifter till flera olika inköpare. Samtidigt har beställarna inte alltid haft tillgång till uppdaterade uppgifter från sina leverantörer.

I god ordning hela tiden

När nya avtal tecknas är som regel alla papper i sin ordning. Där en inköpsavdelnings tid och ork ibland tryter är att upprätthålla kontinuerlig och hög kvalitet vid förändringar i sådant som är väsentligt  och avtalat mellan parterna. En ändring av F-skattsedel är bara ett exempel.

Uppgifterna är alltid uppdaterade och aktuella.

Enklare administration för både leverantörer och beställare

Tack vare webbtjänstens transparens behöver leverantörer bara lämna uppgifter en gång och dessa blir direkt tillgängliga för alla anslutna beställare. Beställare kan enkelt se vilka leverantörer som finns, och i vilken omfattning leverantörerna uppfyller beställarens krav. För de parter som etablerat en koppling kan en ändring av inlämnade uppgifter också innebära att ändringen aviseras till beställaren. Vissa uppgifter är viktigare än andra. Sådana aviseras både i webbtjänsten och via e-post.

Företagsgrupper/koncerner som går med som beställaren i tjänsten, har också tillgång till övriga koncernenheters noteringar och bevakningar av sina leverantörer. Sådana "egna" noteringar/bevakningar är i annat fall begränsade till medarbetare hos berörd beställare.

För en leverantör innebär tjänsten utöver möjlighet att marknadsförs sig - också automatiskt bevakning och förhandsavisering när t.ex. tidsbestämda certifikat eller försäkringar närmar sig förnyelsetidpunkt.

Standardisering lönar sig

Vi ger samma uppmärksamma service till alla våra kunder, det vill säga både beställare och leverantörer. SSG, som neutral part, utför inte värdering av de uppgifter som leverantörer lägger in eller sådant som beställarna publicerar i tjänsten. Vid ofullständiga grunduppgifter får parterna komma överens om vad som behöver kompletteras. Alla förändringar av leverantörsuppgifter aviseras beställarna via vår automatiska meddelandefunktion. Andra uppgifter aviseras leverantörerna när åtgärder behöver vidtas.

Standardiserad hantering av leverantörsbedömníng är lönsam för både beställare och leverantör. 

Kvicktänkta leverantörer

Den leverantör som själv registrerar sig i tjänsten hos SSG, utan att omfattas av någon av de anslutna beställarnas leverantörslistor i tjänsten - betalar noll kronor. När första beställare därefter lägger in leverantörens företag i sin leverantörslista, då uppstår en koppling och leverantören blir debiterad den första och årets enda kopplingen enligt vår prismodell. Leverantörens tillkommande kopplingar till andra beställare debiteras inte under året. För dig som själv inte registrerat dig i tjänsten men blivit kontaktad av en eller flera beställare med uppgift att registrera in ditt företag, se prislista nedan.

Prislista för tjänsten, klicka här.

Registrera dig i tjänsten