SSGs mission, vision och kärnvärden är viktiga verktyg i vår företagsidentitet

Vision och kärnvärden

SSGs vision och kärnvärden är viktiga verktyg för att skapa ett företag, där medarbetarna förenas kring gemensamma mål och i en gemensam strävan.

SSG ska arbeta för att skapa ett ökat mervärde, uppnå ännu bättre resultat och bidra positivt till människors tillvaro överallt där företagets produkter eller tjänster erbjuds. SSG fortsätter att arbeta för en hållbar utveckling och bedriva verksamheten med högsta möjliga ekonomiska och miljömässiga standard.

SSGs vision

"Affärsmässig framgång genom industriellt samarbete”

SSGs kärnvärden

SSGs kärnvärden har sina rötter i företagets historia och runt dessa kärnvärden har företaget byggts. De definierar ett sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärden inspirerar och utmanar SSGs medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Respekt

Att visa respekt är att vara öppen och ärlig och att uppträda med integritet. För att visa respekt krävs att vi funderar över hur våra handlingar kommer att påverka vår omgivning, inom företaget och utanför, nu och i framtiden. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål.

Ansvar

SSG arbetar för att varje individ får möjlighet att utvecklas inom företaget – och utveckling kräver ansvar. Att ta ansvar är att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och vara redo att anta utmaningar. Vi utför alltid våra dagliga uppgifter omsorgsfullt och noggrant, med våra kunders och företagets bästa i åtanke.

Öppenhet

Med öppenhet menar vi att vi har ett öppet och klart bemötande gentemot omvärlden, att vi ger våra anställda, våra kunder, våra samarbetsparters och övrigt samhälle relevant och aktuell information om SSGs kontinuerliga arbete. Öppenheten hjälper omvärlden att bättre förstå våra beslut och vårt agerande. SSGs arbete och tjänster blir därmed även trovärdigare och effektivare. Trovärdigheten främjas främst med hjälp av regelbunden information och kommunikation, där vi är tydliga med varför och hur vi utför våra arbetsuppgifter.

Proaktivitet

Med proaktivitet menas förmågan att i god tid kunna förutse, planera och verkställa lösningar och aktiviteter, som är till godo för såväl medarbetare, kunder, samarbetspartners och övrigt samhälle. För en fungerande proaktivitet krävs i grunden en god organisation och projektledning, med en väl utbyggd analys, samt en god bevakning av, närhet till och kontakt med omvärlden. Med proaktivitet menas även att se framåt, vara positiv och tro på människors och medarbetares förmåga till utmärkta insatser och resultat.