SSG kommittéer

Kommittéer

Kärnan i SSGs verksamhet är dess unika kommittéarbete där cirka 500 experter från industrin arbetar aktivt i flera kommittéer och arbetsgrupper.

Det framgångsrika samarbete som idag finns, är etablerat inom tio olika områden där landets främsta kompetenser inom sitt område finns representerat.

SSG är med sitt stora nätverk en bred resurs för att arbeta med att effektivisera industrin och göra den mer konkurrenskraftig. Målet är att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem utan att avslöja några affärsrelaterade hemligheter för varandra. Som samordnande resurs till nätverket SSG finns bolaget SSG Standard Solutions Group som skapar, marknadsför och säljer de tjänster som tas fram i kommittéerna.

Arbetet ämnar att strategiskt och operativt finna viktiga, kostnadseffektiva, resurssnåla och kvalitetshöjande lösningar, som är giltiga för hela den internationella processindustrin.

Genom att aktivt delta i SSGs kommittéer och arbetsgrupper utökas de medverkande företagens kontaktnät, samtidigt som dessa mer aktivt kan påverka myndigheter, tillverkare och leverantörer. Kommittéarbetet, som ger stora fördelar för de medverkande företagen, genererar förutom standarder och tekniska riktlinjer, även rapporter, tekniska meddelanden och utbildningar.

Läs vad som är på gång i kommittéerna just nu - klicka här.